Požární Ochrana

Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

PORTFOLIO NAŠICH SLUŽEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

 • Zpracování projektu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
 • Zpracování analýzy zdolávání požáru
 • Audity požární bezpečnosti
POŽÁRNÍ OCHRANA VE FIRMĚ

POŽÁRNÍ OCHRANA VE FIRMĚ

 • Školení požární ochrany
 • Zpracování dokumentace požární ochrany
 • Kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 • Školení BOZP
 • Zpracování dokumentace BOZP
 • Prověrky BOZP
 • Zavádění procedury LOCK-OUT TAG-OUT (LOTO)

NÁŠ TÝM

Bc. Zbyněk Tuček

 • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
 • Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb
 • Absolvent VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství
Email: tucek@tuspo.cz

Bc. Daniel Spáčil

 • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
 • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik
 • Absolvent VŠB-TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství
Email: spacil@tuspo.cz

Ing. Ondřej Hrdina

 • Projektant PBŘ
 • Absolvent ČVUT - Požární bezpečnost staveb
 • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
Email: hrdina@tuspo.cz

Ing. Jan Kirschbaum

 • Projektant PBŘ
 • Absolvent ČVUT - Požární bezpečnost staveb
Email: kirschbaum@tuspo.cz

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace stavby obsahuje mimo jiné požárně bezpečnostní řešení (PBŘ).

PBŘ zpracovává pouze fyzická osoba, která získala oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Požárně bezpečnostní řešení stavby obsahuje mimo jiné

Jedná-li se o stavbu většího rozsahu nebo v případě požadavků orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást PBŘ výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků.

Pro vypracování požární zprávy je ideální dodat kompletní projektovou dokumentaci objektu včetně Technické zprávy.

V případě zpracování PBŘ je součástí projektu také součinnost při vyřízení stanoviska příslušného Hasičského záchranného sboru.

Požární ochrana

Dokumentace požární ochrany

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tvoří obecně dokumentaci požární ochrany:

Kontrola a revize požárně bezpečnostních zařízení

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny mj. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok

Provádíme kontrolu provozuschopnosti na tyto požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO:

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je základním požadavkem Zákoníku práce, který na zaměstnavatele klade povinnost zabezpečit ochranu zaměstnanců před riziky, která vznikají při činnostech vykonávaných zaměstnanci ve vaší organizaci.

Našim cílem je nastavit udržitelný systém BOZP, který nebude zatěžovat Vaše podnikání a zároveň ho bude dělat bezpečným.

Nabízíme kompletní zabezpečení BOZP v rozsahu platných právních předpisů

 

Chytrá požární ucpávka

Výzkum prověření technických možností tzv. chytré požární ucpávky (Smartseal), kdy by požární ucpávku byla doplněna o aktivní prvky, kterými by se mohl monitorovat stav ucpávky, respektive které by dokázaly upozornit na vymezené stavy porušení, které mohou ovlivnit funkci ucpávky a kterými jsou – mechanické porušení, požár nebo zaplavení (zvýšená vlhkost v oblasti ucpávky).

Více informací.

 

Kontaktujte nás

TUSPO CO. s.r.o.

Sídlo firmy
 • Kaprova 42/14
  Praha 1, 110 00
Provozovna
 • Tichá 176,
  Chýně, 253 03

Zbyněk Tuček
Daniel Spáčil
developed by BUTAB.cz